Hà Nội tận dụng lợi thế của khoa học và công nghệ

Được biết đến như là một địa phương dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong cả nước, những năm qua, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc phát huy những lợi thế, tiềm năng của thành phố thủ đô; Đặc biệt là trong các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và cục sở hữ trí tuệ, dẫn đầu danh sách các nhà khoa học trong khu vực.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thị trường Hà Nội tạo ra những bước đột phá về nguồn lực sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng thủ đô thịnh vượng, xanh sạch đẹp, văn minh và hiện đại.

Hà Nội chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương và nghiêm túc triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả.

Xét về mặt tổng thể, Thủ đô Hà Nội đã có những thành tựu ban đầu trong việc tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thủ đô.

Ngoài ra, việc xác định rằng khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ cũng như nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội, cũng như cả nước, từ năm 2006, Hà Nội Xây dựng Đề án “Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thủ đô giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2015” với mục tiêu chung là xây dựng thị trường khoa học và công nghệ kết hợp với hệ thống thị trường trong khu vực, góp phần thúc đẩy Khoa học, công nghệ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô hướng tới hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thành lập nền kinh tế tri thức, thúc đẩy hợp tác khu vực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Hà Nội đến năm 2020, thủ đô đã khẳng định sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ là những nội dung chính, bao gồm: thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

Tập trung phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu đối với sản phẩm, dịch vụ khoa học, công nghệ; Phát huy vai trò trung tâm của các doanh nghiệp khoa học, công nghệ; Chủ động hội nhập khu vực, thế giới về khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng, chính quyền các cấp về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô, theo Nghị quyết Số 20-NQ / TW; Nghiên cứu, rà soát và ban hành nhiều cơ chế, chính sách đổi mới xây dựng, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính như một giải pháp chính – một bước đột phá trong đổi mới quản lý khoa học và công nghệ; Tăng cường cơ chế “trật tự” với các nhà khoa học; Thiết lập cơ chế giao quyền nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trên cơ sở ký kết hợp đồng nghiên cứu; Đưa quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào hoạt động;

Xây dựng các chính sách cụ thể, các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi cũng như giảm chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; Khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp vốn vào  quỹ phát triển khoa học và công nghệ để kết hợp các hoạt động sản xuất với nghiên cứu.

 

Comments are closed.